Menu
Městská knihovna Planá nad Lužnicí
Městská knihovnaPlaná nad Lužnicí

Knihovní řád

Knihovní řád účinný od 1.3.2014

I. Základní ustanovení

 1. Městská knihovna Planá nad Lužnicí (dále jen knihovna) je zřízena jako organizační složka Města Planá nad Lužnicí (dále jen město) zřizovací listinou schválenou zastupitelstvem města usnesením č.258/20/02 ze dne 23.10.2002
 2. Knihovna je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem.  Je evidována u Ministerstva kultury ČR jako veřejná knihovna pod číslem 2532/2002
 3. Knihovna poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a případně další jiné související služby podle knihovního zákona 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. Vymezení základních pojmů

 1. Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc. Knihovní jednotkou pro účely výpůjčního procesu může být rovněž stolní hra, soubor předmětů apod.
 2. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje uživatelům.
 3. Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli knihovny přístupná bez zprostředkování pracovníkem knihovny.
 4. Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoli způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoli služby poskytované knihovnou, a to jak osobně, tak internetem, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.
 5. Registrovaným uživatelem knihovny je uživatel, který vstoupil s knihovnou do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu knihovna umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Evidenční výpůjček a uživatelů vede knihovna prostředky výpůjční techniky.
 6. Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný uživatel má právo na to, aby mu knihovna poskytovala služby určené registrovaným uživatelům. Registrační období trvá 1 rok.
 7. Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčka je výpůjčka, kterou může uživatel užít mimo prostory knihovny.
 8. Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví knihovna při provedení výpůjčky, zpravidla se jedná o 1 měsíc.
 9. Pořizovací cena je cena, za kterou byla knihovní jednotka pořízena a je u konkrétní knihovní jednotky zjistitelná z účetního dokladu. U knihovních jednotek, u kterých není cena zjistitelná tímto postupem, je pořizovací cena určena s ohledem na aktuální tržní ceny obdobných titulů.
 10. Provozní den je den, kdy je knihovna přístupná veřejnosti.

III. Základní povinnosti uživatelů

 1. Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a jeho přílohami, respektovat případná omezení sdělená odpovědným pracovníkem.
 2. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.
 3. Všechny služby knihovny může uživatel využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním knihovny, a způsobem, který není na újmu činnosti knihovny a práv ostatních osob.
 4. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní uživatele ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb knihovny. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, zapáchajícím, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.
 5. Při práci s výpočetní a jinou technikou a zařízením knihovny je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi k zařízení nebo pokyny pracovníků knihovny. Nesmí zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.
 6. Uživatel, který porušuje právní předpisy nebo knihovní řád, může být z prostor knihovny vykázán.
 7. Uživatel je povinen před odchodem z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky 
 8. Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež a může být oznámeno orgánům činným v trestním řízení.

IV. Služby uživatelům

 1. Knihovna poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, faktografické a bibliografické informace, informace ze státní správy a samosprávy a z vnějších informačních zdrojů.
 2. Knihovna umožňuje využívat knihovní fond a on-line katalog svého knihovního fondu.
 3. Knihovna umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku knihovny a výpočetní techniku vnesenou uživatelem.  Při používání vnesené techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů pracovníků knihovny. Knihovna umožňuje přístup k internetu.
 4. Knihovna pořádá pro veřejnost kulturní a vzdělávací akce.
 5. Knihovna informuje o svých službách na internetové adrese, v regionálním tisku, v případě souhlasu registrovaného uživatele i dalšími dostupnými prostředky (e-mail, SMS)
 6. Knihovna může ve výjimečných případech omezit své služby z technických, provozních či jiných nezbytných důvodů, aniž by se tím dotčeným osobám zakládalo právo na náhradu škody či zadostiučinění.
 7. Registrovaný uživatel má právo na absenční výpůjčky a na rezervování knihovní jednotky.
 8. Registrovaný uživatel má na základě zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právo na meziknihovní výpůjční služby mezi Městskou knihovnou Planá nad Lužnicí a ostatními knihovnami. S meziknihovní výpůjční službou mohou souviset finanční náklady účtované uživateli dle pravidel jednotlivých knihoven.
 9. Registrovaný uživatel má právo na přístup ke svému uživatelskému kontu prostřednictvím internetu nebo v knihovně. Je povinen dbát, aby přístup k jeho uživatelskému kontu nebyl zneužit a nesmí s nikým sdílet přístupové údaje k uživatelskému kontu.

V. Registrace uživatele

 1. Žadatel o registraci (dále jen žadatel) ve věku alespoň 15 let požádá o vyplnění přihlášky pracovníka knihovny, který tak učiní do knihovního systému. Žadatel je povinen se prokázat průkazem totožnosti a zaplatit registrační poplatek dle platného ceníku. Zkontroluje údaje na vytištěné přihlášce a tuto podepíše.
 2. Registraci žadatele mladšího 15 let musí zajistit a písemně potvrdit jeho zákonný zástupce, který se svým podpisem zavazuje k dodržování knihovního řádu nezletilým žadatelem.
 3. Registrovaný uživatel má právo, aby mu knihovna poskytovala služby určené pouze registrovaným uživatelům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu, v rozsahu a v časovém úseku stanoveném knihovním řádem a zákonem.
 4. Knihovna může registrovanému uživateli dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným uživatelům zejména tehdy, když registrovaný uživatel nevrátí výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta uplynula, nebo má vůči knihovně splatný peněžní dluh
 5. Registrovaný uživatel prokazuje uživatelská práva svým uživatelským průkazem, který obdrží při registraci a který je nepřenosný. Ztrátu uživatelského průkazu je povinen neprodleně ohlásit knihovně, aby zabránil zneužití svého uživatelského konta. Knihovna vystaví duplikát dle platného ceníku.
 6. Uživatelská práva trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů uživatele za splnění níže uvedených podmínek.
 7. Uživatelská práva na služby určené pouze registrovaným uživatelům trvají jeden rok (registrační období). Po uplynutí tohoto období lze uživatelská práva prodloužit obnovením registrace a zaplacením registračního poplatku dle platného ceníku.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Knihovna zpracovává v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, základní a další osobní údaje registrovaného uživatele za účelem: ochrany majetku knihovny, poskytování služeb uživatelům, statistického hodnocení knihovny
 2. Základními údaji registrovaného uživatele jsou jeho: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, případně adresa pobytu na území ČR (podle druhu pobytu cizince) nebo adresa pobytu v zahraničí, nepobývá-li uživatel na území ČR, kontaktní adresa, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika – tyto údaje je žadatel o registraci povinen uvést
 3. Další údaje, které žadatel může uvést (nejsou povinné): akademické tituly, e-mail, popřípadě telefon
 4. Registrovaný uživatel je povinen neprodleně hlásit knihovně jakékoli změny v osobních údajích.
 5. Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci vyplní přihlášku a podepíše ji, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 6. Osobní údaje uživatele likviduje knihovna, jakmile uživatel písemně nebo osobně projeví přání nebýt dále registrovaným uživatelem. Podmínkou je, že tento uživatel nemá vůči knihovně žádný dluh.
 7. Osobní údaje uživatele knihovna likviduje i bez žádosti uživatele, pokud pominul důvod pro jejich uchovávání a zároveň byl vypořádán dluh uživatele vůči knihovně.
 8. Osobní údaje se likvidují skartací dle zákona o ochraně osobních údajů.

VII. Prezenční a absenční výpůjčka

 1. Prezenční výpůjčku může uskutečnit každý uživatel během provozní doby knihovny, nesmí ji však vynést z knihovny.
 2. Absenční výpůjčka je uskutečněna přičtením knihovní jednotky na uživatelské konto  a jejím předáním registrovanému uživateli. Knihovna poskytne registrovanému uživateli na vyžádání písemný výpis uživatelského konta.
 3. Stolní hry a dokumenty s CD nebo DVD se půjčují proti podpisu uživatele.
 4. Uživatel je povinen vrátit knihovní jednotku včas a nepoškozenou. V případě ztráty nebo poškození knihovní jednotky je povinen zajistit nápravu, viz ustanovení níže.
 5. Výpůjční lhůta činí 1 měsíc, pokud není stanoveno jinak.
 6. Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně, nejvýše však na 3 měsíce. Uživatel může o prodloužení výpůjční lhůty požádat osobně, písemně, e-mailem nebo telefonicky.
 7. Výpůjční lhůtu lze prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervovanou jiný uživatel.
 8. Uživateli, který sdělí svou e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu, může knihovna zasílat zdarma elektronické zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty. Knihovna tyto zprávy neodesílá, pokud uživatel zasílání odmítne. Z technických důvodů knihovna negarantuje doručení zprávy.

VIII. Rezervace knihovní jednotky

 1. Uživatel si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky s výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu využití.
 2. Rezervování provádí knihovna na uživatelovu žádost – o zadání rezervace může uživatel požádat osobně nebo jej provést samoobslužně prostřednictvím on-line katalogu. Rezervace knihovní jednotky je zdarma.
 3. O splnění rezervace uvědomí knihovna uživatele záznamem do uživatelského konta a dále případně i písemně nebo způsobem, který si uživatel zvolil při registraci.
 4. Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení, uživatel má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá 7 pracovních dnů. Pokud si uživatel v této lhůtě rezervovanou knihovní jednotku nevyzvedne, právo bez náhrady zaniká. V odůvodněných případech může uživatel požádat o prodloužení této lhůty o 1 týden.
 5. Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více uživatelů, přednost má ten, kdo zadal požadavek dříve.

IX. Prodlení, plnění dluhu, náhrady

 1. Je-li uživatel v prodlení, pokud jde o výpůjční lhůtu, knihovna požaduje finanční náhradu za upomínku dle platného ceníku. Přesáhne-li prodlení více než 4 měsíce od vypůjčení knihovní jednotky, aniž uživatel požádá o prodloužení výpůjční lhůty, postupuje knihovna při vymáhání finanční náhrady dle pokynů zřizovatele.
 2. Knihovna nevyžaduje finanční náhradu v případě, že prodlení uživatel nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma apod. Existenci takové překážky musí uživatel prokázat.
 3. Uživatel odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka ztratí, zničí nebo poškodí tak, že není dále upotřebitelná, a to bez ohledu na úmysl nebo nedbalost uživatele nebo jiných osob.
 4. Škodu podle odst. 3 uživatel oznámí neprodleně a nahradí ji věcnou náhradou nebo v penězích dle platného ceníku. Věcná náhrada se plní náhradní věcí shodnou s nahrazovanou knihovní jednotkou s přičtením paušálního poplatku dle platného ceníku za úkony související s likvidací škody.
 5. Knihovna je povinna zřetelně označit lehce poškozenou knihovní jednotku, kterou je možno dále půjčovat.
 6. Uživatel je povinen zkontrolovat v okamžiku výpůjčky knihovní jednotku, zda je v pořádku, případně zřetelně označena jako poškozená, jinak se má za to, že škodu způsobil on.

X. Přístup k síti internet a její využívání, Wi-Fi

 1. Služby internetu může využívat zdarma každý uživatel knihovny. V případě zájmu jiného uživatele je doba použití internetu omezena na ½ hodiny.
 2. Děti do 15 let mohou využívat přístup k internetu v knihovně maximálně ½ hodiny denně a výhradně na základě písemně stvrzeného souhlasu zákonného zástupce, který knihovna požaduje při každém obnovení registrace.
 3. Uživatelé jsou povinni seznámit se s knihovním řádem, zejména s ustanovením X. (Přístup k síti internet a její využívání) a využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami.
 4. Uživatelé nesou odpovědnost za škody vzniklé jejich aktivním zásahem do sítě knihovny nebo do sítě internet.
 5. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu a měnit nastavený software.
 6. Vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismus a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod, je zakázáno.
 7. Knihovna nenese zodpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.
 8. Uživatelům, kteří poruší některé z ustanovení tohoto knihovního řádu nebo nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny, může být pracovníkem knihovny přístup k internetu ukončen.
 9. Tisk dokumentů je povolen až po ohlášení pracovníkovi knihovny. Poplatek se řídí platným ceníkem.
 10. Služba bezdrátového připojení k internetu je uživatelům k dispozici zdarma. Knihovna neodpovídá za případný výpadek či sníženou kvalitu ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 11. Připojení je možné prostřednictvím notebooku nebo podobného zařízení. Pro přístup je třeba heslo, které na požádání sdělí pracovník knihovny.
 12. Není dovoleno nadměrné vytěžování přístupu k internetu a jeho zneužívání.
 13. Uživatelům, kteří nebudou dodržovat pokyny pro využívání služby Wi-Fi, bude tato služba odmítnuta.

XI. Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn, výjimky

 1. Knihovní řád je zpřístupněn k nahlédnutí v knihovně, na webu knihovny, každému na jeho žádost ve formě výtisku zdarma.
 2. Změny knihovního řádu oznámí knihovna uživatelům s dostatečným předstihem před jejich účinností: v knihovně na viditelném místě, na webu, případně jiným vhodným způsobem.
 3. O výjimkách z knihovního řádu rozhoduje vedoucí knihovny po konzultaci se zřizovatelem.

 

Tento knihovní řád je schválen Radou města Planá nad Lužnicí  a účinný od 1. 3. 2014

Dodatek knihovního řádu
 

O nás

Provozní doba

PO: 8-12
ÚT: 8-12, 12:30-18
ST: 8-12, 12:30-18
ČT: 8-12, 12:30-16
PÁ: 8-12

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa

Mohlo by vás zajímat